CONTACT
Tel: 0268/258006, 0268/506604, Fax: 0268/258355, e-Mail: relatiipublice@primaria-ghimbav.ro

Întocmirea dosarului în vederea vânzării terenurilor agricole situate în extravilan conform Legii nr. 17/2014


Obținerea avizului necesar înstrăinării terenurilor agricole din extravilan conform Legii 17 din 2014

Cine poate solicita acest serviciu:

Avizul necesar înstrăinării terenurilor agricole din extravilan poate fi solicitat de orice persoană care are în proprietate terenuri agricole în extravilan, în vederea vânzării.

Pașii ce trebuie urmați:

Pentru obținerea avizului necesar înstrăinării terenurilor agricole din extravilan se vor parcurge următorii pași:

1. Prezentarea la Biroul Registrul Agricol

Cetățeanul vânzător se prezintă la Biroul Registrul Agricol unde va depune cererea pentru afișarea ofertei de vânzare a terenului (model ANEXA 1A), în vederea aducerii acesteia la cunoștința preemptorilor, însoțită de oferta de vânzare teren (model ANEXA 1B) și de documentele justificative.

2. Afișarea ofertei de vânzare

În termen de o zi lucrătoare de la înregistrarea cererii, Biroul Registrul Agricol va afișa, timp de 30 de zile oferta de vânzare la sediul Primăriei Ghimbav și pe pagina de internet a primăriei.

În termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii, BiroulRegistrul Agricol va întocmi lista preemptorilor care va fi afișată la sediul primăriei și pe pagina de internet.

3. Acceptarea ofertei de vânzare

În perioada de 30 zile de la afișarea ofertei de vânzare, Biroul Registrul Agricol va înregistra toate comunicările de acceptare a ofertei de vânzare a terenului (model ANEXA 1D) , depuse de oricare dintre preemptori, însoțite de următoarele documente:

- copie CI/BI pentru preemptorul persoană fizică;

- copie certificat constatator de la ORC în cazul preemptorului persoană juridică;

- copii legalizate de pe documentele justificative care atestă calitatea de preemptor (acte de coproprietate, contract de arendă, acte de proprietate ale imobilelor care au hotar comun cu terenul supus vânzării, etc.).

4. Alegerea preemptorului potențial cumpărător

Decizia vânzătorului privind alegerea preemptorului potențial cumpărător va fi înregistrată la Biroul Registrul Agricol.

În termen de 3 zile lucrătoare de la înregistrarea acestuia, Biroul Registrul Agricol va comunica către DAJ BRAȘOV, numele și datele de identificare ale preemptorului ales, potențial cumpărător.

Avizul final necesar încheierii contractului de vânzare în formă autentică de către notarul public se emite, după caz, de către DAJ BRAȘOV.

5. Neexercitarea dreptului de preemptiune

În cazul în care niciun preemptor nu comunică acceptarea ofertei vânzătorului, iar vânzarea este liberă, Biroul Registrul Agricol va transmite vânzătorului o adeverință care atestă că s-au parcurs toate etapele procedurale privind exercitarea dreptului de preempțiune și că terenul este liber la vânzare, la prețul prevăzut în oferta de vânzare. Adeverința va fi însoțită de o copie certificată de conformitate cu originalul ofertei de vânzare.

Acte necesare

• Cererea pentru afișarea ofertei de vânzare a terenului (model ANEXA 1A);

• Oferta de vânzare teren (model ANEXA 1B);

• O copie a BI/CI a vânzătorului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru vânzătorul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;

• O copie legalizată de notarul public ori instanţa de judecată, după caz, sau certificată pentru conformitate de către funcţionarii primăriei a actului de proprietate asupra terenului ce face obiectul ofertei de vânzare (după caz: contract de vânzare-cumpărare, contract de donaţie, proces-verbal de predare-primire, sentinţă/decizie civilă definitivă şi irevocabilă, titlu de proprietate, certificate de moştenitor, contract de schimb, act de lichidare a patrimoniului, altele asemenea);

• Extras de carte funciară pentru informare, emis cu cel mult 30 de zile înainte de afişarea ofertei, însoţit de extrasul de plan cadastral de carte funciară al imobilului, în sistem de coordonate "Stereografic 1970", în condiţiile în care terenul este intabulat;

• O copie a certificatului constatator de la registrul comerţului sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul vânzătorului persoană juridică;

• În caz de reprezentare, procura notarială, respectiv delegaţia, hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum şi o copie a BI/CI a împuternicitului persoană fizică sau o copie a paşaportului pentru împuternicitul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;

• Hotărârea adunării generale a asociaţilor, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, din care să rezulte acordul cu privire la vânzarea bunului aflat în proprietatea societăţii, în cazul vânzătorului persoană juridică;

• Certificat de atestare fiscală emis de către primărie;

• Plan de amplasament și delimitare cu vecinătățile identificate pe plan;

• Alte documente doveditoare, după caz.

 Descarcă fişierele ataşate.

 

 

. .

Primaria Orasului Ghimbav