CONTACT
Tel: 0268/258006, 0268/506604, Fax: 0268/258355, e-Mail: relatiipublice@primaria-ghimbav.ro

Hotărâri ale Consiliului Local


Anul 2022 - Luna Aprilie

• Ședința CL Ghimbav din 12.04.2022 

HCL nr. 44/12.04.2022 - Aprobarea Contractului de delegare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare al orașului Ghimbav, către operatorul Regional COMPANIA APA BRAȘOV și însușirea Hotărârii nr. 1/2008 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei Brașov

HCL nr. 45/12.04.2022 - Aprobarea STUDIULUI DE FREZABILITATE pentru Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Brașov/Regiunea Centru, în perioada 2014-2020, a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului, a părții cotei de co-finanțare a cheltuielilor eligibile ale proiectului și acordarea mandatului special reprezentantului UAT Ghimbav pentru aprobarea strategiei de tarifare și încheierea Actului Adițional la Contractul de Delegare


• Ședința CL Ghimbav din 28.04.2022 

HCL nr. 46/28.04.2022 - Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 29.03.2022

HCL nr. 47/28.04.2022 - Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 12.04.2022

HCL nr. 48/28.04.2022 - Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Orașului Ghimbav din data de 28.04.2022

HCL nr. 49/28.04.2022 - Acceptarea donației dnei Nistor Maria

HCL nr. 50/28.04.2022 - Acceptarea donației dnei Rad Maria

HCL nr. 51/28.04.2022 - Modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 3/23.01.2018 privind stabilirea, începând cu data de 01.01.2018 a salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Ghimbav

HCL nr. 52/28.04.2022 - Modificarea HCL Ghimbav nr. 41/29.03.2022 privind aprobarea numărului burselor școlare în anul școlar 2021/2022 - semestrul II precum și a cuantumului acestora

HCL nr. 53/28.04.2022 - Aprobarea radierii dreptului de administrare operativă înscris în favoarea ICRAL Brașov pentru imobilul situat în Orașul Ghimbav, înscris în C.F. nr. 106794 Ghimbav, nr. top. 362/1 și înscrierea în Cartea Funciară a dreptului de proprietate în favoarea Orașului Ghimbav - dimeniul public

HCL nr. 54/28.04.2022 - Acordarea de facilități fiscale către S.C. ICCO PARC INDUSTRIAL SRL

HCL nr. 55/28.04.2022 - Aprobarea contului de execuție aferent trimestrului I al anului 2022

HCL nr. 56/28.04.2022 - Aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Orașului Ghimbav

 

. .

Primaria Orasului Ghimbav